DSL-logo
Sprogteknologi // Language Technology

Go to English version 🇬🇧

Fuldformsliste fra Den Danske Ordbog

Ressourcen er udarbejdet af Thomas Troelsgård, DSL. Senest opdateret august 2020.

Denne liste indeholder alle bøjningsformer af opslagsordene i Den Danske Ordbog. Den Danske Ordbog (DDO) beskriver ordforrådet i moderne dansk fra ca. 1955 til i dag og opdateres løbende. Læs mere om DDO.

Indhold og format

Listen indeholder opslagsordene i DDO på nettet (ordnet.dk/ddo) samt de bøjningsformer, der er registreret til brug for ordbogens søgefunktion.

Listen er TAB-separeret og rummer fem felter: bøjningsform, opslagsform, evt. homografnummer, ordklasse og artiklens ID-nr. i DDO.

Eksempler

Bøjningsform Opslagsform Homografnr. Ordklasse ID
bakkede bakke 4 sb. 11003231
bakkede bakke 5 vb. 11003232
bakkede bakket adj. 11003245
åh åh udråbsord 12008476

Bemærk at sub- og superscript er normaliseret, så fx CO₂-afgift optræder som CO2-afgift.

Forbehold

Listens former er delvist automatisk genereret, og der kan derfor forekomme sjældent eller aldrig forekommende former, ligesom der kan være enkelte former der ikke er i overensstemmelse med Dansk Sprognævns retskrivningsregler. Af samme grund kan enkelte mulige former mangle. De enkelte bøjningsformer har ingen bøjningsoplysninger tilknyttet. Hvis du har brug for disse oplysninger, er fuldformslisten FLEXIKON måske bedre egnet.

I forbindelse med nye udgaver af Retskrivningsordbogen kan ord kan ændre officiel stavemåde; disse ændringer vil først slå igennem i DDO ved næstfølgende opdatering. Fuldformslisten er derfor dateret. Vi bestræber os på at opdatere listen efter hver ny udgave af DDO på nettet.

Listen afspejler bestanden af opslagsord i DDO (inkl. hvert opslagsords ordklasse, ID-nummer og evt. homografnummer) på listens udgivelsestidspunkt. Disse oplysninger kan ændres i senere udgaver af ordbogen.

Ordklasserne er anført som i DDO, se nærmere beskrivelse på ordbogens hjemmeside. Ud over de rene ordklasser (som dækker langt de fleste ord) forekommer nogle få kombinerede eller specificerende angivelser som fx "sb. pl. bf." eller "sb. itk. og pl.".

Download

Før du downloader materialet, skal du acceptere betingelserne vedrørende ophavsret, brug og kreditering.


Full-form list based on The Danish Dictionary

Compiled by Thomas Troelsgård, DSL. Last updated August 2020.

This list comprises inflected forms of the headwords of The Danish Dictionary.

The Danish Dictionary (DDO) describes the vocabulary of modern Danish on the basis of a large text corpus.

Contents and format

This list contains the headwords of the online version of DDO (ordnet.dk/ddo) and their inflected forms used in the search function of the dictionary.

The list is TAB separated and has five columns: inflected form, headword, homograph number (if relevant), POS, and the DDO-internal entry ID of the corresponding lemma.

Examples

Inflected form Headword Homogr.No. POS ID
bakkede bakke 4 sb. 11003231
bakkede bakke 5 vb. 11003232
bakkede bakket adj. 11003245
åh åh udråbsord 12008476

Please note that subscript and superscript are normalised. Hence CO₂-afgift appears in the list as CO2-afgift.

Notes

The inflected forms are to a certain extent automatically generated. For this reason, rarely (or never) appearing forms may appear in the list. Likewise, forms that do not comply with the official Danish standard orthography may sometimes occur. And rare, but possible forms may be missing.

When new editions of the Retskrivningsordbogen (the official dictionary of Danish standard orthography) are published, the official spelling of specific words (or groups of words) may change. These changes are not shown in DDO until the following version is released. For this reason the DDO lemma list is date-stamped. We aim at updating the list after every new version of DDO.

The list reflects the DDO headwords (and their POS, ID, homograph number etc.) at the time of the latest list update. This information is subject to change in later versions.

The POS inventory is as in DDO, see the dictionary website. In addition to the basic parts of speech there are a few combined or modified POS markers, e.g. "sb. pl. bf." and "sb. itk. og pl.".

Download

Before downloading this material, you must accept the conditions for copyright, use, and crediting that apply.