DSL-logo
Sprogteknologi // Language Technology

Brugsbetingelser / Terms of use

DSL's åbne sprogressourcer

Disse brugsbetingelser gælder for de sprogressourcer, som er opført nederst på siden.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs åbne sprogressourcer kan frit downloades fra listen nederst på denne side. Ved at downloade en eller flere ressourcefiler fra denne liste accepterer du de følgende brugsbetingelser og forpligter dig til at overholde dem.

Betingelser for brug af DSL's åbne sprogressourcer

  1. Du må frit bruge Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs åbne sprogressourcer til de fleste formål, også kommercielt. Du må frit redigere og føje til ressourcerne samt videredistribuere dem i et hvilket som helst medie eller format.

  2. Det henstilles til dig at kreditere Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i publikationer og digitale produkter, der helt eller delvist er baseret på DSL's sprogressourcer, og at give et link til dsl.dk. Du må gøre det på enhver hensigtsmæssig måde, men ikke på en måde, der antyder, at Det Danske Sprog- og Litteraturselskab støtter dig eller din anvendelse af ressourcerne. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab påskønner at modtage enten en kopi af det færdige produkt eller publikationen eller et link dertil.

Er du i tvivl om, hvorvidt din brug falder ind under disse brugsbetingelser, påhviler det dig at henvende dig til korpus@dsl.dk med henblik på en afklaring.

Download

Du kan downloade de ønskede ressourcer fra listen nederst på siden.

DSL's open language resources

These terms of use apply to the language resources listed at the bottom of this page.

Open language resources from The Society for Danish Language and Literature, DSL, are for free download from the list at the bottom of this page. By downloading one or more of the resource files from this list you accept and commit yourself to comply with the following terms of use.

  1. You are free to use The Society of Danish Language and Literature's open language resources for most purposes, even commercially. You are free to edit and build upon the resources as well as redistribute them in any medium or format.

  2. You are requested to give appropriate credit to the The Society for Danish Language and Literature, DSL, in publications and digital products based entirely or partly on these language resources and provide a link to dsl.dk. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests The Society for Danish Language and Literature, DSL, endorses you or your use of the resources. The Society for Danish Language and Literature, DSL, appreciates to receive either a copy of a resulting product or publication or a link to it.

If you are in doubt whether your use is covered by theses terms of use, you are obliged to contact korpus@dsl.dk for clarification.

Download

You may download the resources from the list at the bottom of this page.

Åbne ressourcer / Open resources