DSL-logo
Sprogteknologi // Language Technology

Go to English version 🇬🇧

Lemmaliste fra Den Danske Ordbog

Ressourcen er udarbejdet af Thomas Troelsgård, DSL. Senest opdateret august 2020.

Denne liste indeholder alle opslagsord (lemmaer) fra Den Danske Ordbog. Den Danske Ordbog (DDO) beskriver ordforrådet i moderne dansk fra ca. 1955 til i dag og opdateres løbende. Læs mere om DDO's baggrund og tilblivelse.

Indhold og format

Listen indeholder opslagsordene i DDO på nettet (ordnet.dk/ddo).

Listen er TAB-separeret og rummer fire felter: opslagsord, evt. homografnummer, ordklasse, artiklens ID-nr. i DDO.

Hvis et ord har flere officielle stavemåder (dobbeltformer), anføres disse på hver sin linje. Formerne anføres på alfabetisk plads, men med samme ID-nummer.

Eksempler

Opslagsform Homografnr. Ordklasse ID
eje 1 sb. 11010733
eje 2 vb. 11010734
kigge vb. 11025867
kikke vb. 11025867

Forbehold

I forbindelse med nye udgaver af Retskrivningsordbogen kan ord ændre officiel stavemåde; disse ændringer vil først slå igennem i DDO ved næstfølgende opdatering. Lemmalisten er derfor dateret. Vi bestræber os på at opdatere listen efter hver ny udgave af DDO på nettet.

Listen afspejler bestanden af opslagsord i DDO (inkl. hvert opslagsords ordklasse, ID-nummer og evt. homografnummer) på udgivelsestidspunktet. Disse oplysninger kan ændres i senere udgaver af ordbogen.

Ordklasserne er anført som i DDO, se nærmere beskrivelse på ordbogens hjemmeside. Ud over de rene ordklasser (som dækker langt de fleste ord) forekommer nogle få kombinerede eller specificerende angivelser som fx "sb. pl. bf." eller "sb. itk. og pl.".

Download

Før du downloader materialet, skal du acceptere betingelserne vedrørende ophavsret, brug og kreditering.


Lemma list from The Danish Dictionary

Compiled by Thomas Troelsgård, DSL. Last updated August 2020.

This list comprises the headwords from The Danish Dictionary. The Danish Dictionary (DDO) describes the vocabulary of modern Danish on the basis of a large text corpus.

Contents and format

This list contains the headwords from the online version of DDO (ordnet.dk/ddo).

The list is TAB separated and has four columns: headword, homograph number (if relevant), POS, and the DDO-internal entry ID of that lemma.

If a word has several official spellings every form is listed in it’s own row. These forms are placed alphabetically, but share the ID (as they origin from the same DDO entry).

Examples

Headword Homogr. No. POS ID
eje 1 sb. 11010733
eje 2 vb. 11010734
kigge vb. 11025867
kikke vb. 11025867

Notes

When new editions of the Retskrivningsordbogen (the official dictionary of Danish standard orthography) are published, the official spelling of specific words (or groups of words) may change. These changes are not shown in DDO until the following version is released. For this reason, the DDO lemma list is date-stamped. We aim at updating the list after every new version of the DDO.

The lemma list reflects the DDO headwords (and their POS, ID, homograph number etc.) at the time of the latest list update. This information is subject to change in later versions.

The POS inventory is as in DDO, see the dictionary website. In addition to the basic parts of speech there are a few combined or modified POS markers, e.g. "sb. pl. bf." and "sb. itk. og pl.".

Download

Before downloading this material, you must accept the conditions for copyright, use, and crediting that apply.