DSL-logo
Sprogteknologi // Language Technology

Go to English version 🇬🇧

Fuldformsliste fra Ordbog over det danske Sprog

Ressourcen er udarbejdet af Thomas Troelsgård, DSL. Senest opdateret august 2020.

Denne liste indeholder bøjningsformer af opslagsordene i Ordbog over det danske Sprog (ODS). ODS er en historisk ordbog, der behandler dansk sprog fra 1700 til 1950. Ordbogen indeholder 225.000 opslagsord, heraf 35.000 fra Supplement til ODS. Læs mere om ODS.

Indhold og format

Listen indeholder opslagsordene i ODS (og ODS-S) på nettet (ordnet.dk/ods) samt de bøjningsformer der er registreret til brug for ordbogens søgefunktion.

Listen er TAB-separeret og rummer fem felter: bøjningsform, opslagsform, evt. homografnummer, ordklasse og artiklens ID-nr. i ODS/ODS-S.

Eksempler

Bøjningsform Opslagsform Homografnr. Ordklasse ID
Bakkes Bakke 4 sb. 60175205
bakkes bakke 6 v. 60175203
Emaillen Emaille sb. 60159262

Bemærk, at listens former følger retstavningsprincipperne i ODS, så fx å skrives aa og substantiver skrives med stort begyndelsesbogstav. Læs nærmere i ordbogens vejledning.

Forbehold

Former på listen kan ikke forventes at være i overensstemmelse med Dansk Sprognævns gældende retskrivningsregler, da ordbog og supplement udkom mellem 1918 og 2005. Desuden er stavevarianter (fx historiske eller regionale) anført i artiklerne inddraget i listen i et vist omfang.

Specialtegn kan være bevaret, men kan også være normaliseret, fx ç → ç/c, ô → ô/o og ï → ï/i.

Listens former er delvist automatisk genereret, og der kan derfor forekomme sjældent eller aldrig forekommende former, ligesom en del mulige former kan mangle på listen.

Listen afspejler bestanden af opslagsord i ODS og ODS-S (inkl. hvert opslagsords ordklasse, ID-nummer og evt. homografnummer) på listens udgivelsestidspunkt. Disse oplysninger kan ændres i senere udgaver af ordbogen (hvis der rettes fejl i den digitale udgave).

Ordklasserne er anført som i ODS/ODS-S, dog er substantiver (en/et) normaliseret til sb.

Listen er fortsat under udarbejdelse.

Download

Før du downloader materialet, skal du acceptere betingelserne vedrørende ophavsret, brug og kreditering.


Full-form list based on the Dictionary of the Danish Language

Compiled by Thomas Troelsgård, DSL. Last updated August 2020.

This list comprises inflected forms of the headwords of The Dictionary of the Danish Language (ODS). ODS is a historic dictionary. It was published 1918-46 in 28 volumes and has since been expanded with 5 supplementary volumes. The dictionary covers the Danish lexicon from 1700 till 1950 approximately. A web version of the dictionary has been available since 2005.

Contents and format

This list contains the headwords of the online version of ODS (and ODS-S) (ordnet.dk/ods) and their inflected forms used in the search function of the dictionary.

The list is TAB separated and has five columns: inflected form, headword, homograph number (if relevant), POS, and the entry ID in ODS.

Examples

Bøjningsform Opslagsform Homografnr. Ordklasse ID
Bakkes Bakke 4 sb. 60175205
bakkes bakke 6 v. 60175203
Emaillen Emaille sb. 60159262

The forms given in this list follow the spelling principles used in ODS. For example is å rendered as aa and nouns are capitalised.

Notes

The forms in the list cannot be expected to follow the official guidelines for Danish orthography, as the dictionary was published between 1918 and 2005. Furthermore some of the variants (historical, regional) described in the entries are included in the list.

Special characters sometimes occur as they are printed in the book, sometimes in a normalised form, e.g.: ç → ç/c, ô → ô/o, ï → ï/i.

The inflected forms are to a certain extent automatically generated. For this reason, rarely (or never) appearing forms may appear in the list. Similarly rare, but possible forms may be missing.

The list reflects the ODS/ODS-S headwords (and their POS, ID, homograph number etc.) at the time of the latest list update. This information is subject to change in later versions (as corrections are continuously being made in the online version).

The POS inventory is as in ODS/ODS-S. However, for nouns en and et have been changed to sb.

The list is to be considered as work in progress.

Download

Before downloading this material, you must accept the conditions for copyright, use, and crediting that apply.