DSL-logo
Sprogteknologi // Language Technology

Brugsbetingelser / Terms of use

DSL's kodeordsbeskyttede sprogressourcer

Disse brugsbetingelser gælder for de sprogressourcer, som er opført nederst på siden.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs kodeordsbeskyttede sprogressourcefiler, som kan downloades fra listen nederst på denne side, kræver et kodeord for at kunne åbnes. Hvis du vil bruge disse sprogressourcer, skal du først sende en anmodning om et kodeord per e-mail til korpus@dsl.dk. Anmodningen skal indeholde en beskrivelse af det eller de formål, du påtænker at bruge ressourcerne til. I din anmodning skal du desuden erklære, at du accepterer og vil overholde de følgende brugsbetingelser.

Betingelser for brug af DSL's kodebeskyttede sprogressourcer

  1. Du må kun bruge Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs kodeordsbeskyttede sprogressourcer til det eller de godkendte formål, som du har anført i din anmodning om et kodeord. Godkendelse sker ved, at Det Danske Sprog- og Litteraturselskab per mail tilsender dig et kodeord til at åbne ressourcefilerne med.

  2. Det henstilles til dig at kreditere Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i publikationer og digitale produkter, der helt eller delvist er baseret på DSL's sprogressourcer, og at give et link til dsl.dk. Du må gøre det på enhver hensigtsmæssig måde, men ikke på en måde, der antyder, at Det Danske Sprog- og Litteraturselskab støtter dig eller din anvendelse af ressourcerne. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab påskønner at modtage enten en kopi af det færdige produkt eller publikationen eller et link dertil.

Er du i tvivl om, hvorvidt din brug falder ind under disse brugsbetingelser, påhviler det dig at henvende dig til korpus@dsl.dk med henblik på en afklaring.

Download

Du kan downloade de ønskede ressourcer fra listen nederst på siden.

DSL's password-protected language resources

These terms of use apply to the language resources listed at the bottom of this page.

Password-protected language resource files from The Society of Danish Language and Literature, DSL, that can be downloaded from the list at the bottom of this page require a password to be opened. If you want to use these password-protected language resources you must first send an email to korpus@dsl.dk specifying the purpose(s) you intend to use the resources for. In your email you also need to state that you accept and will comply with the following terms of use.

Terms of use of password-protected language resources from DSL

  1. You may only use the language resources for the approved purpose(s) that you stated in your password application. Approval is granted by The Society for Danish Language and Literature by sending you a password to open the resource files.

  2. You are requested to give appropriate credit to the The Society for Danish Language and Literature, DSL, in publications and digital products based entirely or partly on these language resources and provide a link to www.dsl.dk. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests The Society for Danish Language and Literature, DSL, endorses you or your use of the resources. The Society for Danish Language and Literature, DSL, appreciates to receive either a copy of a resulting product or publication or a link to it.

If you are in doubt whether your use is covered by these terms of use, you are obliged to contact korpus@dsl.dk for clarification.

Download

You may download the resources from the list at the bottom of this page.

Kodebeskyttede ressourcer / Password-protected resources