DSL-logo
Sprogteknologi // Language Technology

Go to English version 🇬🇧

Lemmaliste fra Ordbog over det danske Sprog

Ressourcen er udarbejdet af Thomas Troelsgård, DSL. Senest opdateret august 2020.

Denne liste indeholder alle opslagsordene fra Ordbog over det danske Sprog. Ordbog over det danske Sprog (ODS) er en historisk ordbog, der behandler dansk sprog fra 1700 til 1950. Ordbogen indeholder 225.000 opslagsord, heraf 35.000 fra Supplement til ODS. Læs mere om ODS.

Indhold og format

Listen indeholder opslagsordene i ODS (og ODS-S) på nettet (ordnet.dk/ods).

Listen er TAB-separeret og rummer fire felter: opslagsform, evt. homografnummer, ordklasse og artiklens ID-nr. i ODS/ODS-S.

Hvis en artikel har flere sideordnede opslagsformer, anføres disse på hver sin linje. Formerne anføres på alfabetisk plads, men med samme ID-nummer.

Eksempler

Opslagsform Homografnr. Ordklasse ID
Aabenbarelse sb. 60181146
Aabenbaring sb. 60181146
Bamse 1 sb. 60174954
bamse 2 v. 60174953

Bemærk at listens former følger retstavningsprincipperne i ODS, så fx å skrives aa og substantiver skrives med stort begyndelsesbogstav. Læs nærmere i ordbogens vejledning.

Forbehold

Former på listen kan ikke forventes at være i overensstemmelse med Dansk Sprognævns gældende retskrivningsregler, da ordbog og supplement udkom mellem 1918 og 2005. Desuden er stavevarianter (fx historiske eller regionale) anført i artiklerne inddraget i listen i et vist omfang.

Specialtegn kan være bevaret, men kan også være normaliseret, fx ç → ç/c, ô → ô/o og ï → ï/i.

Listen afspejler bestanden af opslagsord i ODS og ODS-S (inkl. hvert opslagsords ordklasse, ID-nummer og evt. homografnummer) på listens udgivelsestidspunkt. Disse oplysninger kan ændres i senere udgaver af ordbogen (hvis der rettes fejl i den digitale udgave).

Ordklasserne er anført som i ODS/ODS-S, dog er substantiver (en/et) normaliseret til sb.

Listen er fortsat under udarbejdelse.

Download

Før du downloader materialet, skal du acceptere betingelserne vedrørende ophavsret, brug og kreditering.


Lemma list from the Dictionary of the Danish Language

Compiled by Thomas Troelsgård, DSL. Last updated August 2020.

This list comprises headwords from The Dictionary of the Danish Language (ODS). ODS is a historic dictionary. It was published 1918-46 in 28 volumes and has since been expanded with 5 supplementary volumes. The dictionary covers the Danish lexicon from 1700 till 1950 approximately. A web version has been available since 2005.

Contents and format

This list contains the headwords of the online version of ODS (and ODS-S) (ordnet.dk/ods).

The list is TAB separated and has four columns: headword, homograph number (if relevant), POS, and the entry ID in ODS.

If an entry has headword variants, every form is listed in it’s own row. These forms are placed alphabetically, but share the ID (as they origin from the same ODS entry).

Examples

Headword Homogr.No. PSO ID
Aabenbarelse sb. 60181146
Aabenbaring sb. 60181146
Bamse 1 sb. 60174954
bamse 2 v. 60174953

The forms given in this list follow the spelling principles used in ODS. For example is å rendered as aa and nouns are capitalised.

Notes

The forms in the list cannot be expected to follow the official guidelines for Danish orthography, as the dictionary was published between 1918 and 2005. Furthermore some of the variants (historical, regional) described in the entries are included in the list.

Special characters sometimes occur as they are printed in the book, sometimes in a normalised form, e.g.: ç → ç/c, ô → ô/o, ï → ï/i.

The list reflects the ODS/ODS-S headwords (and their POS, ID, homograph number etc.) at the time of the latest list update. This information is subject to change in later versions (as corrections are continuously being made in the online version).

The POS inventory is as in ODS/ODS-S. However, for nouns en and et are changed to sb.

The list is to be considered as work in progress.

Download

Before downloading this material, you must accept the conditions for copyright, use, and crediting that apply.